ارزش خالص دارائی‌های ترکیبی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان سینا بهگزین