دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز


ترکیب واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان سینا بهگزین.

دارندگان واحدهای ممتاز تعداد واحدهای ممتاز
بنیاد مستضفعان و جانبازان 33.250
کارگزاری بورس بهگزین 1.750
جمع 35،۰۰۰