مجامع صندوق


تاریخ عنوان شرح سال مالی فایل ضمیمه
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ آگهی دعوت مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ در خصوص تغییر بند ۲-۲-۱ و ۷-۱ و ۷-۳-۱ امیدنامه صندوق آگهی دعوت مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ در خصوص تغییر بند ۲-۲-۱ و ۷-۱ و ۷-۳-۱ امیدنامه صندوق ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ صورتجلسه مجمع موسس تاسیس صندوق (جلسه مجمع موسس ۱۳۹۶/۰۹/۱۸) ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ اسامی حاضران مجمع موسس مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ اسامی حاضران مجمع موسس مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ثبت صورتجلسه مجمع ۱۳۹۷۰۵۲۳ نزد سازمان -(افزودن سهام جدید -تعیین حق الزحمه حسابرس ) ثبت صورتجلسه مجمع ۱۳۹۷۰۵۲۳ نزد سازمان -(افزودن سهام جدید -تعیین حق الزحمه حسابرس ) ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ در خصوص افزودن سهام آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ در خصوص افزودن سهام ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ اسامی حاضران مجمع ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ اسامی حاضران مجمع ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ (افزودن سهام جدید) صورتجلسه مجمع ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ (افزودن سهام جدید) ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق طبق مجوز سازمان تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق طبق مجوز سازمان ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ صورتجلسه هیات مدیره تعیین صاحبان امضا مجاز صورتجلسه هیات مدیره تعیین صاحبان امضا مجاز ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ تاییدیه سازمان (صورتجلسه هیات مدیره تغییر صاحبان امضا مجاز) تاییدیه سازمان (صورتجلسه هیات مدیره تغییر صاحبان امضا مجاز) ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ در خصوص تایید صورت مالی و تعیین حسابرس و بازر و روزنامه و... آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ در خصوص تایید صورت مالی و تعیین حسابرس و بازر و روزنامه و... ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ صوررتجلسه و اسامی حاضران مجمع صندوق بازارگردانی سینا بهگزین (مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴) صوررتجلسه و اسامی حاضران مجمع صندوق بازارگردانی سینا بهگزین (مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴) در خصوص تایید صورت مالی ، انتخاب روزنامه، انتخاب حسابرس، تغییر هزینه دسترسی نرم افزار، تعیین هزینه حسابرس و... ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ صوررتجلسه و اسامی حاضران مجمع صندوق بازارگردانی سینا بهگزین (مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴) صوررتجلسه و اسامی حاضران مجمع صندوق بازارگردانی سینا بهگزین (مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴) در خصوص تایید صورت مالی ، انتخاب روزنامه، انتخاب حسابرس، تغییر هزینه دسترسی نرم افزار، تعیین هزینه حسابرس و... ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ خلاصه مذاکرات مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سینا بهگزین مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ خلاصه مذاکرات مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سینا بهگزین مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ تاییدیه سازمان در خصوص ثبت صورت جلسه مجمع صندوق مورخ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ تاییدیه سازمان در خصوص ثبت صورت جلسه مجمع صندوق مورخ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ تاییدیه سازمان در خصوص ثبت صورت جلسه مجمع صندوق مورخ۱۳۹۸/۰۲/۱۴(تععین حق الزحمه حسابرس-نرم افزار) تاییدیه سازمان در خصوص ثبت صورت جلسه مجمع صندوق مورخ۱۳۹۸/۰۲/۱۴(تععین حق الزحمه حسابرس-نرم افزار) ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سینا بهگزین مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵(افزودن سهام جدید و حذف دو سهم از بازارگردانی) آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سینا بهگزین مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵(افزودن سهام جدید و حذف دو سهم از بازارگردانی) ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ (در خصوص حذف و اضافه شدن سهام جهت بازارگردانی) صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ (در خصوص حذف و اضافه شدن سهام جهت بازارگردانی) ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ مشاهده
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ مشاهده
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ تاییدیه سازمان بورس د رخصوص مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ تاییدیه سازمان بورس د رخصوص مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ آگهی تغییرات صندوق (مجمع ۱۳۹۸/۵/۵)تغییر بند امیدنامه درخصوص حذف سهام و افزودن سهام جدید آگهی تغییرات صندوق (مجمع ۱۳۹۸/۵/۵)تغییر بند امیدنامه درخصوص حذف سهام و افزودن سهام جدید ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ آگهی دعوت مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ حذف نماد داروسازی آوه سینا وپتروشیمی غدیر آگهی دعوت مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ حذف نماد داروسازی آوه سینا وپتروشیمی غدیر ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ سینا بهگزین لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ سینا بهگزین ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸۰۸۲۹ در خصوص تغییر بند های امید نامه و حذف سهام پتروشیمی غدیر و داروسازی آوه سینا صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸۰۸۲۹ در خصوص تغییر بند های امید نامه و حذف سهام پتروشیمی غدیر و داروسازی آوه سینا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ لیس حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸۰۸۲۹ در خصوص تغیر بند های امید نامه لیس حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸۰۸۲۹ در خصوص تغیر بند های امید نامه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده