مجامع صندوق


تاریخ عنوان شرح سال مالی فایل ضمیمه
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ آگهی دعوت مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ در خصوص تغییر بند ۲-۲-۱ و ۷-۱ و ۷-۳-۱ امیدنامه صندوق آگهی دعوت مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ در خصوص تغییر بند ۲-۲-۱ و ۷-۱ و ۷-۳-۱ امیدنامه صندوق ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ صورتجلسه مجمع موسس تاسیس صندوق (جلسه مجمع موسس ۱۳۹۶/۰۹/۱۸) ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ اسامی حاضران مجمع موسس مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ اسامی حاضران مجمع موسس مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ثبت صورتجلسه مجمع ۱۳۹۷۰۵۲۳ نزد سازمان -(افزودن سهام جدید -تعیین حق الزحمه حسابرس ) ثبت صورتجلسه مجمع ۱۳۹۷۰۵۲۳ نزد سازمان -(افزودن سهام جدید -تعیین حق الزحمه حسابرس ) ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ در خصوص افزودن سهام آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ در خصوص افزودن سهام ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ اسامی حاضران مجمع ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ اسامی حاضران مجمع ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ (افزودن سهام جدید) صورتجلسه مجمع ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ (افزودن سهام جدید) ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق طبق مجوز سازمان تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق طبق مجوز سازمان ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ صورتجلسه هیات مدیره تعیین صاحبان امضا مجاز صورتجلسه هیات مدیره تعیین صاحبان امضا مجاز ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ تاییدیه سازمان (صورتجلسه هیات مدیره تغییر صاحبان امضا مجاز) تاییدیه سازمان (صورتجلسه هیات مدیره تغییر صاحبان امضا مجاز) ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ در خصوص تایید صورت مالی و تعیین حسابرس و بازر و روزنامه و... آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ در خصوص تایید صورت مالی و تعیین حسابرس و بازر و روزنامه و... ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ صوررتجلسه و اسامی حاضران مجمع صندوق بازارگردانی سینا بهگزین (مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴) صوررتجلسه و اسامی حاضران مجمع صندوق بازارگردانی سینا بهگزین (مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴) در خصوص تایید صورت مالی ، انتخاب روزنامه، انتخاب حسابرس، تغییر هزینه دسترسی نرم افزار، تعیین هزینه حسابرس و... ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ صوررتجلسه و اسامی حاضران مجمع صندوق بازارگردانی سینا بهگزین (مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴) صوررتجلسه و اسامی حاضران مجمع صندوق بازارگردانی سینا بهگزین (مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴) در خصوص تایید صورت مالی ، انتخاب روزنامه، انتخاب حسابرس، تغییر هزینه دسترسی نرم افزار، تعیین هزینه حسابرس و... ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ خلاصه مذاکرات مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سینا بهگزین مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ خلاصه مذاکرات مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سینا بهگزین مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ تاییدیه سازمان در خصوص ثبت صورت جلسه مجمع صندوق مورخ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ تاییدیه سازمان در خصوص ثبت صورت جلسه مجمع صندوق مورخ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ تاییدیه سازمان در خصوص ثبت صورت جلسه مجمع صندوق مورخ۱۳۹۸/۰۲/۱۴(تععین حق الزحمه حسابرس-نرم افزار) تاییدیه سازمان در خصوص ثبت صورت جلسه مجمع صندوق مورخ۱۳۹۸/۰۲/۱۴(تععین حق الزحمه حسابرس-نرم افزار) ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سینا بهگزین مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵(افزودن سهام جدید و حذف دو سهم از بازارگردانی) آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سینا بهگزین مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵(افزودن سهام جدید و حذف دو سهم از بازارگردانی) ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ (در خصوص حذف و اضافه شدن سهام جهت بازارگردانی) صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ (در خصوص حذف و اضافه شدن سهام جهت بازارگردانی) ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ مشاهده
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ مشاهده
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ تاییدیه سازمان بورس د رخصوص مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ تاییدیه سازمان بورس د رخصوص مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ آگهی تغییرات صندوق (مجمع ۱۳۹۸/۵/۵)تغییر بند امیدنامه درخصوص حذف سهام و افزودن سهام جدید آگهی تغییرات صندوق (مجمع ۱۳۹۸/۵/۵)تغییر بند امیدنامه درخصوص حذف سهام و افزودن سهام جدید ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ آگهی دعوت مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ حذف نماد داروسازی آوه سینا وپتروشیمی غدیر آگهی دعوت مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ حذف نماد داروسازی آوه سینا وپتروشیمی غدیر ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ سینا بهگزین لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ سینا بهگزین ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸۰۸۲۹ در خصوص تغییر بند های امید نامه و حذف سهام پتروشیمی غدیر و داروسازی آوه سینا صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸۰۸۲۹ در خصوص تغییر بند های امید نامه و حذف سهام پتروشیمی غدیر و داروسازی آوه سینا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ لیس حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸۰۸۲۹ در خصوص تغیر بند های امید نامه لیس حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸۰۸۲۹ در خصوص تغیر بند های امید نامه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ تاییدیه سازمان در خصوص مجمع ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ (حذف سهام غدیر و آوه سینا از بازارگردانی) تاییدیه سازمان در خصوص مجمع ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ (حذف سهام غدیر و آویه سینا از بازارگردانی) ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ آگهی دعوت به مجمع صنوق سینا بهگزین مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ (در خصوص چگونگی انتشار آگهی ها) آگهی دعوت به مجمع صنوق سینا بهگزین مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ (در خصوص چگونگی انتشار آگهی ها) ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ لیست حاضرین مجمع ۱۳۹۸۱۰۱۵ لیست حاضرین مجمع ۱۳۹۸۱۰۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ تاییدیه سازمان در خصوص مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ تاییدیه سازمان در خصوص مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ صورتجلسه و لیست حاضرین مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ صورتجلسه و لیست حاضرین مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ افزودن سهام بیمه سینا آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ افزودن سهام بیمه سینا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ لیست حاضران مجمع ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ لیست حاضران مجمع ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸۱۱۱۹ و اسامی حاضران صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸۱۱۱۹ و اسامی حاضران ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ تاییدیه سازمان در خصوص مجمع ۱۳۹۸۱۱۱۹ (اضافه نمودن نماد وسین) تاییدیه سازمان در خصوص مجمع ۱۳۹۸۱۱۱۹ (اضافه نمودن نماد وسین) ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ تاییدیه سازمان در خصوص افزودن سهام -قبولی سمت تاییدیه سازمان در خصوص افزودن سهام -قبولی سمت ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ آکهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ آکهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۱۲/۱۰

لیست حاضرین مجمع ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

 

لیست حاضرین مجمع ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۱۲/۱۳

صورتجلسه مجمع  صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۸/۱۲/۲۴

(تاییدیه سازمان در خصوص مجمع ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (اضافه نمودن سهام به بازارگردانی

تاییدیه سازمان  در خصوص مجمع ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۹/۰۱/۱۱

آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ جهت افزودن سهام جدید -نیروگاهی ایران

آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ جهت افزودن سهام جدید-نیروگاهی ایران

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۹/۰۱/۲۴

لیست حاضرین مجمع ۱۳۹۹/۰۱/۲۴

لیست حاضرین

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۹/۰۱/۳۰

صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹۰۱۲۴

صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹۰۱۲۴

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۹/۰۲/۰۲

تاییدیه سازمان در خصوص اضافه نمودن سهام وسنا

تاییدیه سازمان در خصوص اضافه نمودن سهام وسنا 

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۹/۰۲/۲۰

اگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ (تصویب صورت مالی -افزودن سهام و ...

اگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۹/۰۲/۳۱

آگهی دعوت به مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۹/۰۳/۱۰

لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

لیست حاضرین مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۹/۰۳/۱۷

صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۹/۰۳/۱۷

صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱۴:۳۰

صورتجلسه مجمع ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۹/۰۳/۳۱

تاییدیه سازمان در خصوص  تایید هزینه حسابرس

تاییدیه سازمان در خصوص تایید هزینه حسابرس

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۹/۰۴/۰۱

تاییدیه سازمان در خصوص تصویب صورت مالی ۱۳۹۸۱۱۳۰

تاییدیه سازمان

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۹/۰۵/۲۸

تاییدیه سازمان در خصوص تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق

تاییدیه سازمان در خصوص تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۹/۰۷/۱۶

آگهی دعوت به مجمع عمومی صندوق بازارگردانی سینا بهگزین مورخ ۱۳۹۹۰۷۱۶ (اضافه نمودن سهام جهت بازارگردانی)

آگهی دعوت به مجمع  مورخ ۱۳۹۹۰۷۱۶ 

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۹/۰۷/۱۶

آگهی اصلاحی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ -تغییر ادرس محل برگزاری مجمع

آگهی اصلاحی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹۰۷۱۶

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۹/۰۷/۱۹

لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۹۰۷۱۶

لیست حاضرین مجمع ۱۳۹۹۰۷۱۶

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۹/۰۷/۱۹

صورتجلسه و لیست حاضرین  مجمع ۱۳۹۹۰۷۱۶

صورتجلسه و لیست حاضرین  مجمع ۱۳۹۹۰۷۱۶

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۹/۰۷/۲۱

تاییدیه سازمان در خصوص مجمع ۱۳۹۹۰۷۱۶

تاییدیه سازمان در خصوص مجمع ۱۳۹۹۰۷۱۶

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۹/۰۷/۲۳

آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹۰۷۲۳ درمحل دفتر مرکزی

آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹۰۷۲۳

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۹/۰۷/۲۷

صورتجلسه  مجمع مورخ ۱۳۹۹۰۷۲۳

صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹۰۷۲۳

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۹/۰۷/۲۷

لیست حاضرین مجمع ۱۳۹۹۰۷۲۳

لیست حاضرین مجمع ۱۳۹۹۰۷۲۳

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۹/۰۸/۰۵

تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹۰۷۲۳-افزایش سقف واحد صندوق

تاییدیه سازمان

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۹/۰۸/۲۵

آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹۰۸۲۵

آگهی دعوت به مجمع  مورخ ۱۳۹۹۰۸۲۵

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۹/۰۸/۲۵

صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹۰۸۲۵

صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹۰۸۲۵

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۳۹۹/۰۹/۰۱

آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ 

آگهی دعوت به مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ مشاهده