صورت‌های مالی


تاریخ عنوان شرح سال مالی نوع فایل ضمیمه
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ گزارش ماهانه صندوق منتهی به ۱۳۹۷۰۵۳۱ گزارش ماهانه صندوق منتهی به ۱۳۹۷۰۵۳۱ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ گزارش ماهانه صندوق منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ گزارش ماهانه صندوق منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ گزارش ماهانه صندوق منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ گزارش ماهانه صندوق منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ صورت مالی ۲۶ روزه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷۰۵۳۱ صورت مالی ۲۶ روزه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷۰۵۳۱ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ گزارش عملکرد ۲۶ روزه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ گزارش عملکرد ۲۶ روزه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۳۰ ابان ۹۷ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۳۰ ابان ۹۷ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ صورت مالی و کفایت سرمایه (۳ ماه و ۲۶ روزه) حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷۰۸۳۰ صورت مالی و کفایت سرمایه (۳ ماه و ۲۶ روزه) حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷۰۸۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ گزارش عملکرد (۳ ماه و ۲۶ روزه) حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷۰۸۳۰ گزارش عملکرد (۳ ماه و ۲۶ روزه) حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷۰۸۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ صورت مالی حسابرسی شده ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ صورت مالی حسابرسی شده ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ گزارش عملکرد حسابرسی شده ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ گزارش عملکرد حسابرسی شده ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ گزارش ماهانه صنوق سینا بهگزین منتهی به ۳۰ آذر ۹۷ گزارش ماهانه صنوق سینا بهگزین منتهی به ۳۰ آذر ۹۷ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ گزارش ماهانه صندوق منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ گزارش ماهانه صندوق منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ گزارش ماهانه صندوق منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ گزارش ماهانه صندوق منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ صورت مالی ۶ماه و ۲۶ روزه (سالانه)حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صورت مالی ۶ماه و ۲۶ روزه (سالانه)حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ گزارش عملکرد ۶ ماه و ۲۶ روزه (سالانه) حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ گزارش عملکرد ۶ ماه و ۲۶ روزه (سالانه) حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ گزارش ماهانه صندوق منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ گزارش ماهانه صندوق منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ صورت مالی ۶ ماه و ۲۶ روزه(سالانه) حسابرسی شده منتهی به ۳۰بهمن ۱۳۹۷ صورت مالی ۶ ماه و ۲۶ روزه(سالانه) حسابرسی شده منتهی به ۳۰بهمن ۱۳۹۷ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ گزارش عملکرد ۶ ماه و ۲۶ روزه (سالانه) حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ گزارش عملکرد ۶ ماه و ۲۶ روزه (سالانه) حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ گزارش ماهانه صندوق منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (اصلاحیه) صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (اصلاحیه) ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ گزارش پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ گزارش پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ صورت مالی ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ صورت مالی ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ گزارش عملکرد ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ گزارش عملکرد ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۹۸/۰۳/۳۱ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۹۸/۰۳/۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ گزارش ماهانه صندوق منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ گزارش ماهانه صندوق منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ صورت مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸۰۵۳۱ صورت مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸۰۵۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ گزارش عملکرد ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸۰۵۳۱ گزارش عملکرد ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸۰۵۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ صورت مالی ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸۰۵۳۱ صورت مالی ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸۰۵۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ گزارش عملکرد ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸۰۵۳۱ گزارش عملکرد ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸۰۵۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸۰۸۳۰ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸۰۸۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ صورت مالی حسابرسی نشده ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ صورت مالی حسابرسی نشده ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ گزارش عملکرد حسابرسی نشده ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ گزارش عملکرد حسابرسی نشده ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ گزارش ماهانه صندوق منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ گزارش ماهانه صندوق منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۱۲/۰۵

صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به بهمن ۹۸

صورت وضعیت پرتفوی دوره ای منتهی به بهمن ۹۸

۱۳۹۸/۱۱/۳۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۸/۱۲/۲۸

صورت مالی  سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸۱۱۳۰

صورت مالی  سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸۱۱۳۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۸/۱۲/۲۸

گزارش عملکرد سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸۱۱۳۰

گزارش عملکرد سالانه حسابرسی نشده منتهی به۱۳۹۸۱۱۳۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۰۱/۰۹

گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سینا بهگزین منتهی به ۱۳۹۸۱۲۲۹

گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سینا بهگزین منتهی به ۱۳۹۸۱۲۲۹

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹۰۱۳۱

گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹۰۱۳۱

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

صورت مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۸۱۱۳۰ حسابرسی شده 

صورت مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۸۱۱۳۰ حسابرسی شده

۱۳۹۸/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۸۱۱۳۰ حسابرسی شده 

گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۸۱۱۳۰ حسابرسی شده 

۱۳۹۸/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۰۳/۰۶

گزارش ماهیانه پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

گزارش ماهیانه پرتفوی منتهی به۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۴/۰۲

گزارش پرتفوی صندوق منتهی به۱۳۹۹۰۳۳۱

گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹۰۳۳۱

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۴/۰۳

صورت مالی  حسابرسی نشده ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹۰۲۳۱

صورت مالی ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۹۰۲۳۱

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۰۴/۰۳

گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹۰۲۳۱

گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۹۰۲۳۱

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۰۵/۰۷

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۹

گزارش صوررت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۱/۱۱/۳۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۶/۰۲

صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ 

صورت وضعیت پرتفوی 

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹۰۵۳۱ حسابرسی نشده

گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۹۰۵۳۱ حسابرسی نشده

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

صورت مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹۰۵۳۱ حسابرسی نشده

صورت مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹۰۵۳۱ حسابرسی نشده

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۰۷/۰۲

گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

گزارش پرتفوی ماهانه  منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده
۱۳۹۹/۰۷/۲۰

گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹۰۵۳۱

گزارش عملکرد حسابرسی شده منتی به۱۳۹۹۰۵۳۱

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۰۷/۲۰

صورت مالی ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی  به ۱۳۹۹۰۵۳۱

صورت مالی ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹۰۵۳۱

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ صورت‌های مالی مشاهده
۱۳۹۹/۰۸/۱۴

گزارش ماهانه صندوق منتهی به ۱۳۹۹۰۷۳۰

گزارش منتهی به ۱۳۹۹۰۷۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی دوره‌ای مشاهده