متولی


شرکت سبدگردان پاداش سرمایه (سهامی خاص)
متولی