معرفی


در اجرای ماده 28 و بند 6 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه1384و ماده (2)قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، به منظورتسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب آذر ماه 1388 با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 1397/03/01نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران نهاد مالی جدیدی
به نام صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین معرفی گردید. در همین راستا پس از تصویب اساسنامه، دستورالعمل و سایر ساز و کارهای مورد نیاز، مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
در تاریخ 1 خرداد ماه 1397 تحت شماره 44750در
اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ 20تیر ماه 1397 تحت شماره 11595در سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مجوز رسمی فعالیت شرکت در تاریخ6
مردادماه 1397 صادر شده و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین تحت مجوز رسمی سازمان در حال فعالیت می باشد. سرمایه اولیه صندوق برابر با 35 میلیارد ریال می­باشد که
تماما پرداخت شده است.