مراحل سرمایه گذاری  1. مراجعه به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
  2. ارائه مدارک هویتی از جمله (اصل شناسنامه و اصل کارت ملی)
  3. تکمیل فرم مشخصات مشتریان
  4. انعقاد قرارداد (نمونه قرارداد)
  5. افتتاح حساب بانکی
  6. واریز سرمایه / تسلیم اوراق بهادار موضوع قرارداد