مدیر: کارگزاری بورس بهگزین
متولی: سبدگردانی پاداش سرمایه
حسابرس:موسسه حسابرسی دایا رهیافت
مدیران سرمایه گذاری:آقای حمید سیدجراحی
تاریخ محاسبه:
صدور:
ابطال:
آماری:
کل ارزش خالص:
تعداد واحدها:
تعداد واحدها ممتاز:
تعداد واحدها عادی:

اخبارروند ارزش خالص دارائی‌های ترکیبی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان سینا بهگزین